• DirectionPraha, CZ
  • Phone+420 727 951 721
A A A

Před vypuštěním užité vody do veřejné sítě (kanalizace) nebo recipientu (řeka) je nutné ji zpravidla vhodně vyčistit tak, aby odpovídala požadavkům provozovatele stokové sítě či státním regulačním orgánům. Zařízení, na kterém se tyto technologické operace provádí se nazývá čistírna odpadních vod (ČOV).

Čistírny se zpravidla dělí na 

  • Biologické či komunální
  • Chemické

Biologické čistírny odpadních vod využívají přirozených samočistících procesů, které probíhají v přírodě, pouze jsou tyto procesy optimalizovány, aby probíhaly co možná nejrychleji. Biologické čistírny jsou charakteristické zpravidla velkými objemy, avšak vykazují poměrně nejnižší provozní náklady. O aplikaci biologického čištění zpravidla rozhoduje hodnota BSK5 odpadní vody - velká hodnota indikuje vhodnost použití biologického čištění.

Typickými příklady jsou běžné splaškové vody či vody z potravinářských procesů.

 

Chemické čistírny odpadních vod využívají chemických reakcí spojených s fyzikálními procesy k separaci znečišťujících složek z odpadní vody. Tyto složky zpravidla přecházejí do kalu, který bývá odvodněn a odvezen odbornou společností k likvidaci. Výhodou tedy je značné snížení množství odpadních látek, což se příznivě projeví na ekonomice celého provozu.

Používané technologie

  • Srážení
  • Koagulace a flokulace
  • Filtrace
  • Oxidace
  • Membránové technologie
  • Usazování
  • Adsorpce