• DirectionPraha, CZ
 • Phone+420 727 951 721
A A A
 • Naprostá většina našich technologií spadá pod vodní dílo podle zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon). Ačkoli se mnohdy jedná o relativně malou stavbu, podléhá téměř vždy povolení příslušným obecním úřadem právě proto, že se jedná o vodní dílo.
 • V případě velkých staveb a staveb s velkým vlivem na životní prostředí, je potřeba projít ještě schvalovacím procesem EIA (Environmental Impact Assessment, Vyhodnocení vlivů na životní prostředí), která je v zásadě ošetřena zákonem č. 100/2001 - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Výše uvedená "povolení" vyžadují  zpracování projektu podle stavebního zákona, respektive dle prováděcí vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

Společnost IPR Aqua, s.r.o. dodává ke všem svým dílům dokumentaci, které odpovídá výše uvedené stavební vyhlášce. Zároveň jsme schopni zajistit inženýring - tj. opatřit všechna požadovaná povolení. 

 

 

 

Technologii úpraven či čistíren vod jsme schopni vložit do standardizovaných námořních kontejnerů, a sice:

 • 10' (desetistopý) - 2,990 x 2,438 x 2,591 m
 • 20' (dvacetistopý) - 6,058 x 2,438 x 2,591 m
 • 40' (čtyřicetistopý) - 12,192 x  2,438 x 2,591 m

Podle náročnosti technologie se použije jeden nebo několik těchto kontejnerů. 

Výhody systému:

 • Jednoduchá instalace
 • Není nutné stavět budovu
 • Dočasné řešení
 • Jednodušší povolovací řízení

Ilustrace

Surová voda je zpravidla před dalším použitím zpravidla upravována tak, aby bylo dosaženo požadovaných fyzikálních a chemických vlastností, které odpovídají požadavkům na její další použití. V praxi se například jedná o

 • Pitnou vodu
 • Napájecí vodu pro parní kotle
 • Technologickou vodu
 • Oplachovou vodu

Typickými technologickými operacemi je zde:

 • Filtrace
 • Čiření
 • Oxidace
 • Iontová výměna
 • Membránové procesy

Soubor těchto technologií nakonec tvoří úpravnu vody, tedy technologické zařízení sloužící ke zpracování surové vody.

Pro návrh takové technologie potřebujeme zpravidla znát následující informace

 • Požadované množství vody
 • Požadované jakostní parametry
 • Chemické a fyzikální složení. Rozbor vody zajistíme.
 • Prostory určené pro umístění úpravny
 • Možnost napojení na kanalizaci

 

 

Před vypuštěním užité vody do veřejné sítě (kanalizace) nebo recipientu (řeka) je nutné ji zpravidla vhodně vyčistit tak, aby odpovídala požadavkům provozovatele stokové sítě či státním regulačním orgánům. Zařízení, na kterém se tyto technologické operace provádí se nazývá čistírna odpadních vod (ČOV).

Čistírny se zpravidla dělí na 

 • Biologické či komunální
 • Chemické

Biologické čistírny odpadních vod využívají přirozených samočistících procesů, které probíhají v přírodě, pouze jsou tyto procesy optimalizovány, aby probíhaly co možná nejrychleji. Biologické čistírny jsou charakteristické zpravidla velkými objemy, avšak vykazují poměrně nejnižší provozní náklady. O aplikaci biologického čištění zpravidla rozhoduje hodnota BSK5 odpadní vody - velká hodnota indikuje vhodnost použití biologického čištění.

Typickými příklady jsou běžné splaškové vody či vody z potravinářských procesů.

 

Chemické čistírny odpadních vod využívají chemických reakcí spojených s fyzikálními procesy k separaci znečišťujících složek z odpadní vody. Tyto složky zpravidla přecházejí do kalu, který bývá odvodněn a odvezen odbornou společností k likvidaci. Výhodou tedy je značné snížení množství odpadních látek, což se příznivě projeví na ekonomice celého provozu.

Používané technologie

 • Srážení
 • Koagulace a flokulace
 • Filtrace
 • Oxidace
 • Membránové technologie
 • Usazování
 • Adsorpce